Palma, 1 de febrer de 2023- Gràcies a la subvenció de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, el Projecte Socioeducatiu Naüm podrà desenvolupar el Programa pel Foment de la Inclusió Social-familiar, Educativa i Sociolaboral de la Població especialment Vulnerable i en Risc d’Exclusió i/ò Conflicte Social. En aquest sentit, el programa contempla una sèrie de serveis que pretenen donar suport a les persones pel maneig de

l’estrès, mantenir l’equilibri emocional davant situacions socials de risc, amb una actitud positiva, prevenint possibles trastorns psicològics, garantir el desenvolupament integral i saludable de la infantesa, gràcies a l’acompanyament emocional als infants i joves en risc social perqué aprenguin a prendre consciència, expressar i compartir les emocions, pròpies i dels altres i fomentar l’escolta activa i empàtica, donar una inclusió educativa a la infància, adolescència i joventut del territori, amb la finalitat de prevenir l’abandó primerenc dels estudis i, alhora, augmentar la inclusió de les al·lotes d’ètnia gitana dins els centres educatius de secundària i en la comunitat. Així mateix, el programa contempla uns serveis adreçats a les famílies que tenen la finalitat de capacitar a les mares amb nadons de 0-1 en la criança, així com millorar les relacions familiars mitjançant l’estimulació de la infantesa a través de la comunicació afectiva i respectuosa i el joc. Cal destacar que programa està destinat a la població general del territori, però especialment el que fa referència a infants, joves i les seves famílies i, en concret, a aquells que estan en situació de risc social i/o amb una situació familiar de dificultat. I és que en el territori hi ha una població en alt risc psicosocial degut a la precarietat econòmica, l’atur, l’abandonament i el fracàs escolar, la manca de supervisió i la negligència cap als menors, la violència de l’entorn, la facilitat d’accés al consum de drogues i la manca d’habilitats marentals i parentals dels progenitors/es.