Serveis de Formació i Orientació Laboral

CODI DE CENTRE EDUCATIU CONSELLERIA EDUCACIÓ: 07600094
REGISTRE D’ENTITATS D’ORIENTACIÓ (SOIB): RESOP 010

Itineraris Integrals d’Inserció SOIB Jove fins a 29 anys

Itinerarios integrales de inserción  SOPJO 03/23

El nostre servei està dirigit a joves de 16 a 29 anys i es realitza amb la participació del Servei d’ Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i cofinanciat per el Fons Social Europeu.

Mapa de processos

El programa d’inserció sociolaboral compta amb tres orientadores, que treballen de manera individual i en grup amb les persones ateses. 
L’equip de treball, atén les persones tenint en compte les necessitats individuals de cadascuna, és per això, que no sempre el mapa de processos segueix el mateix recorregut, ja que s’adapta a aquestes. 
En el primer contacte, s’acull a la persona, s’informa sobre el funcionament del servei i si la persona està interessada i té tota la documentació requerida, es procedeix a la seva alta. 
Arribats a aquest punt, s’analitzen les competències personals i laborals i s’acompanya durant el procés, fomentant les potencialitats i elaborant conjuntament el pla de treball, amb l’objectiu d’aconseguir una inserció laboral o formativa.
Una vegada aconseguit l’objectiu, s’acompanya durant l’adaptació al lloc de treball, amb la meta de mantenir-lo.
A més de el contacte amb les persones ateses, durant tot el procés, es duu a terme una intervenció paral·lela de contactes i col·laboració amb empreses i recursos.

Grup d’Orientació Socio Laboral (Son Roca Activa)

Programa que pretén millorar els factors personals d’ocupabilitat de persones en risc social, orientant el seu itinerari a través d’un pla de feina conjunt.

PQI Bàsica de Llanterneria

Servei formatiu finançat per la Conselleria d’Educació amb l’objectiu d’augmentar el perfil competencial dels joves en risc d’exclusió social i trajectòria de fracàs escolar, a través del perfil laboral de llanterneria i climatització domèstica.

Curs Auxiliar de Comerç (SAIS)

Servei que té com a objectiu augmentar les capacitats prelaborals de joves que han finalitzat o abandonament l’itinerari formatiu oficial, però no estan preparats per la inserció en el mercat laboral.